Sony Xperia L - Hlasová schránka

background image

Hlasová schránka

Zahrnuje-li vaše předplatné službu hlasové schránky, mohou vám volající zanechat

hlasovou zprávu v případě, že nemůžete hovor přijmout. Číslo služby hlasové schránky je

běžně uloženo na kartě SIM. V opačném případě lze číslo získat od poskytovatele služeb

a zadat jej ručně.

Zadání čísla hlasové schránky

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .

2

Ťukněte na položky Nastavení > Nastavení hovorů > Hlas. schránka >

Nastavení hlasové schránky > Číslo hlasové schránky.

3

Zadejte číslo hlasové schránky.

4

Ťukněte na možnost OK.

Volání hlasové schránky

1

Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

2

Najděte následující položku a ťukněte na ni: Telefon.

3

Dotkněte se klávesy

1

a podržte ji.