Sony Xperia L - ফোনের ওভারভিউ

background image

#$% & 

& 

& 

& 

ei

ei

ei

ei 

 

 #m 

#m 

#m 

#m 

eI Xperia™

Xperia™

Xperia™

Xperia™ L

L

L

LAndroid™

Android™

Android™

Android™ 4.2

4.2

4.2

4.2 (Jelly

(Jelly

(Jelly

(Jelly Bean)

Bean)

Bean)

Bean) #–o #4s J — @& 8ntI F %: #–o 

#4sJ @& 8 я , F : @& #I4# H ; &k F & — #–oU @& S?5; : #m @ F\
& F,

@& 8nt @& S?  c

; —

@& 8 nt #mp F #–oU #4sJ &k F

1

& s F I % ? @ ; , F& #I4#

#I4#

#I4#

#I4# e @: F %&; —

2

0 I

0 I

0 I

0 I #m 

#m 

#m 

#m > Android

Android

Android

Android #4sJ

#4sJ

#4sJ

#4sJ@: F %&; —

Android™

Android™

Android™

Android™ 

?

?

?

?

@& Sony- Xperia s? 0 Android p?0 H % :— Android o mu? HFi a ]; &0H F & 
e4 @& #5; : я HF  sHiя F & — u J s$&, @& a◌C8 p 5; : #4 8я o :&
 F, 8 F unF F H a◌C8 p 5; :  Q F ; — Google Play™-e @& kHQ H #4g
\ a◌C8 p e4 5H5; : eI Ÿ J Su :S F & — e]^o @& @& Android™ 0 
a◌C8 p 5; : @&  a  a◌C8 p e4 a :i # # \ e tF F & —
u Js$&, @& @& 0 & % F5; : @& F, eI я5 \ @&  2n i Hi: a◌C8un
e4 :n5; : a◌C8 k# F, @& a◌C8& n Hn5; : F я F e4 @& 8F ; #: ?o 4 
8;k \ F & —

Android™ 0 5; : a H F  % : ]— 8 o F; #–o #4sJ &o 8 e4 @& 0 #i
F; #–oI #H\  @& F;  ‘5; : e4 #mp F un F5; : & F @& 0 I @& S? F
& —

@& Android™ 0 Google™ & 5; : @ 5i :S 8 @ ]— i FH Q o Google™ & 5; : \ #I & F, @& 
eI Google™ a◌C8un F  F  e4 @& 8 @& 0 I p\H #$%  ] F #i i F —
Android™-e 25  ‘  я @& in ? a◌C8 k # p я —

F; #–o p #Hs 0 # s #;#qF o F & —

0 

0 

0 

0 o2 2u

o2 2u

o2 2u

o2 2u

7

eI ei p eI in ? #4sJ

। © ;Q;Ht яs  я i H;dJ ; ।

background image

1

#m; H :n

2

p k HI #n/& ‘ @ : #n

3

 s

4

&o 

5

pQ Hi k 0

6

OJ LED

7

?%sk

8

dF Hi k 0

9

 H :n

10

 H :i?

11

S #? я

12

%я  &? /USB b:

13

NFC™ # kJ kt

14

s

15

s& :

16

 H FH

17

2 :uH/я;H FH

#456

#456

#456

#456

&] 2I # F

&] 2 e4 @& 8 nt e & H¨ @& \m i : © , F& 2I u& F;:; —

8

eI ei p eI in ? #4sJ

। © ;Q;Ht яs  я i H;dJ ; ।

background image

HH S e4 SIM S © F

@& 0 n ; o &] 2I ;:; , F& SIM S o H H S #5; : я s ?
© —

#Hs я HH S  #H an2; k o \ F & —

&] 2I #48;k F

1

8 nt &]  &] 2I s& ; , F& #5; : F s : F u&  
% I&; —

2

u& \ % # , 2  & % I&; — 2  H Q k&5; : 8 #5; : s : F
k b —

8nt

8nt

8nt

8nt %:;

%:;

%:;

%:; oooo n

n

n

n 8ntI %:; F

1

8nt m o &8 n &o I&; e4 % & Q ; —

2

8 @& &  :  8, F : & I # k F al#H я &o FH I&; —

3

a ; Q  : SIM S PIN p ‘ ; F&

@: F %&; —

4

8 @& & : \ , F : eI @ : F & @­;: ; e4 u& % @­;: %: —

5

8nt %:; o я ];kJ a &k ; —

p m @& ?o a& ? @&  SIM S e4 PIN e 85 ], n & @& #I4# H ; \ eI & F
 F & — 8 @& % e? 2;: ;Q F 8 @& SIM S PIN p ‘ c:, F :

@: F %&; —

9

eI ei p eI in ? #4sJ