Sony Xperia L - সূচনা পেয়ে

background image

#$% & 

& 

& 

& 

ei

ei

ei

ei 

 

 #m 

#m 

#m 

#m 

eI Xperia™

Xperia™

Xperia™

Xperia™ L

L

L

LAndroid™

Android™

Android™

Android™ 4.2

4.2

4.2

4.2 (Jelly

(Jelly

(Jelly

(Jelly Bean)

Bean)

Bean)

Bean) #–o #4s J — @& 8ntI F %: #–o 

#4sJ @& 8 я , F : @& #I4# H ; &k F & — #–oU @& S?5; : #m @ F\
& F,

@& 8nt @& S?  c

; —

@& 8 nt #mp F #–oU #4sJ &k F

1

& s F I % ? @ ; , F& #I4#

#I4#

#I4#

#I4# e @: F %&; —

2

0 I

0 I

0 I

0 I #m 

#m 

#m 

#m > Android

Android

Android

Android #4sJ

#4sJ

#4sJ

#4sJ@: F %&; —

Android™

Android™

Android™

Android™ 

?

?

?

?

@& Sony- Xperia s? 0 Android p?0 H % :— Android o mu? HFi a ]; &0H F & 
e4 @& #5; : я HF  sHiя F & — u J s$&, @& a◌C8 p 5; : #4 8я o :&
 F, 8 F unF F H a◌C8 p 5; :  Q F ; — Google Play™-e @& kHQ H #4g
\ a◌C8 p e4 5H5; : eI Ÿ J Su :S F & — e]^o @& @& Android™ 0 
a◌C8 p 5; : @&  a  a◌C8 p e4 a :i # # \ e tF F & —
u Js$&, @& @& 0 & % F5; : @& F, eI я5 \ @&  2n i Hi: a◌C8un
e4 :n5; : a◌C8 k# F, @& a◌C8& n Hn5; : F я F e4 @& 8F ; #: ?o 4 
8;k \ F & —

Android™ 0 5; : a H F  % : ]— 8 o F; #–o #4sJ &o 8 e4 @& 0 #i
F; #–oI #H\  @& F;  ‘5; : e4 #mp F un F5; : & F @& 0 I @& S? F
& —

@& Android™ 0 Google™ & 5; : @ 5i :S 8 @ ]— i FH Q o Google™ & 5; : \ #I & F, @& 
eI Google™ a◌C8un F  F  e4 @& 8 @& 0 I p\H #$%  ] F #i i F —
Android™-e 25  ‘  я @& in ? a◌C8 k # p я —

F; #–o p #Hs 0 # s #;#qF o F & —

0 

0 

0 

0 o2 2u

o2 2u

o2 2u

o2 2u

7

eI ei p eI in ? #4sJ