Sony Xperia L - Google Maps™‎

background image

@& 8 Google Maps™  , @: F %&; , F& #8

#8

#8

#8 @: F %&; —

Google Latitude™ -e @& n 

;

as ;

@& n 

;

as H&  я e4 F # q @& as e4 a F\ n я 

Google Latitude™-e 85 ; —

5; :

5; :

5; :

5; : &o

&o

&o

&o

@& 8 Œ ?, #Q J я & J 5^ F HJ  Google Maps™ a◌C8 p @& я 
# F & — @& 8 @ ] # \ @& H & e dF  & F @& o 5n 
eI ? ? 8;k F & —

@& 8 o H %t  @& eI in ? #4 85  e4 @& 8 nt S? s n F — @&
e H J @ 5 @& 8 ntI F H %t#H$ Su :S e4 #±  o eI 2: u&— e2 @&
 H4я F  e^ F & —

Sony o &  2; :F o n —

110

eI ei p eI in ? #4sJ