Sony Xperia L - Идентифициране на записи по радио чрез TrackID™‎

background image

Идентифициране на записи по радио чрез TrackID™

Използвайте технологията TrackID™ за идентифициране на музикални записи по време на

възпроизвеждането им по FM радиото на устройството ви.

Идентифициране на песен, възпроизвеждана по FM радио, с помощта на
TrackID™

1

Докато песента звучи по FM радиото, натиснете , след което изберете TrackID™.

2

Когато приложението TrackID™ започне да анализира песента, на екрана се появява

индикатор, отбелязващ хода на изпълнението. При успешно завършване се появява

информация за песента или списък с възможни варианти, съдържащ няколко песни.

3

Натиснете , за да се върнете в режима FM радио.

Приложението TrackID™ и услугата TrackID™ не се поддържат във всички страни/
региони или от всички мрежи и/или доставчици на услуги във всички области.

68

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.