Sony Xperia L - Съдържание

background image

Съдържание

Xperia™ L Ръководство на потребителя................................6
Първи стъпки..............................................................................7

Относно това ръководство за потребителя...........................................................7
Какво представлява Android™?..............................................................................7
Общ преглед на телефона......................................................................................7
Сглобяване...............................................................................................................8
Включване и изключване на устройството ............................................................9
Заключване на екрана...........................................................................................10
Интерактивна настройка........................................................................................10
Акаунти и услуги.....................................................................................................10

Запознаване с устройството..................................................12

Използване на клавишите.....................................................................................12
Батерия...................................................................................................................12
Използване на сензорния екран...........................................................................15
Използване на заключен екран.............................................................................17
Начален екран........................................................................................................17
Правене на скрийншот...........................................................................................20
Осъществяване на достъп и използване на приложения...................................20
Състояние и уведомления.....................................................................................23
Меню "Настройки"..................................................................................................24
Въвеждане на текст...............................................................................................25
Персонализиране на устройството.......................................................................30
Повишаване на мощността на звука....................................................................32
Памет......................................................................................................................33
Използване на слушалки с микрофон .................................................................33
Настройки за интернет и съобщения....................................................................34
Контрол върху използването на данни.................................................................35
Настройки на мобилната мрежа...........................................................................36

Google Play™.............................................................................38

Първи стъпки с Google Play™...............................................................................38
Изтегляне от Google Play™...................................................................................38
Изчистване на данните от приложение................................................................38
Разрешения............................................................................................................39
Инсталиране на приложения, които не са изтеглени от Google Play™ ............39

Повикване..................................................................................40

Спешни повиквания...............................................................................................40
Обработка на повиквания......................................................................................40
Гласова поща..........................................................................................................42
Разговори с няколко души.....................................................................................42

2

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Конферентни разговори.........................................................................................42
Настройки на повикванията...................................................................................43

Контакти ....................................................................................45

Прехвърляне на контакти в устройството............................................................45
Прехвърляне на контакти в новото устройство...................................................45
Кратък преглед на екрана Контакти......................................................................47
Управление на контактите.....................................................................................47
Общуване с контактите ви.....................................................................................49
Споделяне на своите контакти..............................................................................49
Създаване на резервно копие на контактите.......................................................50

Обмен на съобщения...............................................................51

Използване на текстови и мултимедийни съобщения........................................51
Опции за текстови и мултимедийни съобщения.................................................52
Незабавни съобщения и видео чат......................................................................53

Имейл..........................................................................................54

Първи стъпки за работа с електронна поща........................................................54
Използване на електронна поща..........................................................................55

приложение "WALKMAN" .......................................................58

Прехвърляне на музика в устройството ви .........................................................58
Слушане на музика................................................................................................58
Начален екрана на приложението "WALKMAN" .................................................59
Списъци за изпълнение.........................................................................................60
Споделяне на музика.............................................................................................61
Подобряване на звука............................................................................................62
Визуализатор .........................................................................................................62
Онлайн услуга Music Unlimited..............................................................................63

Музикални услуги.....................................................................64

TrackID технология.................................................................................................64
Music Unlimited™....................................................................................................65

FM радио....................................................................................66

За FM радиото........................................................................................................66
Използване на предпочитаните радиоканали.....................................................67
Настройки на звука.................................................................................................67
Идентифициране на записи по радио чрез TrackID™.........................................68

Камера........................................................................................69

За камерата............................................................................................................69
Използване на камерата за снимки......................................................................69
Откриване на лица.................................................................................................70
Използване на Smile Shutter™ за снимане на усмихнати лица..........................70
Добавяне на географската позиция към снимките..............................................71
Използване на настройките за фотоапарат.........................................................71
Използване на видеокамерата..............................................................................75

3

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

"Албум"......................................................................................80

Разглеждане на снимки и видеоклипове..............................................................80
Споделяне и управление на снимки и видеоклипове.........................................81
Редактиране на снимки с приложението "Редактор на снимки".........................82
Фотоалбуми............................................................................................................83
Разглеждане на снимките ви върху карта............................................................84

Видеоклипове...........................................................................87

Гледане на видеоклипове с приложението "Филми"...........................................87
Прехвърляне на видео съдържание на устройството ви ...................................88
Управление на видео съдържание.......................................................................89
Услуга Video Unlimited............................................................................................89

Уеб браузър...............................................................................90

За уеб браузъра.....................................................................................................90

Свързване..................................................................................91

Свързване към безжични мрежи...........................................................................91
Споделяне на съдържание с DLNA Certified™ устройства.................................94
NFC..........................................................................................................................96
Безжична технология Bluetooth™.........................................................................99
Свързване на устройството с компютър............................................................101
Дублиране на екрана...........................................................................................103
Сканиране на баркодове с приложението NeoReader™..................................103
Smart Connect.......................................................................................................104

Синхронизиране на данни на устройството ви................106

За синхронизирането на данни в устройството ви............................................106
Синхронизиране с услугите на Google™............................................................106
Синхронизиране на служебната поща, календара и контактите......................106
Синхронизиране с Facebook™............................................................................107

Карти и местоположения......................................................109

Услуги и източници за местоположение.............................................................109
Използване на GPS..............................................................................................109
Google Карти™.....................................................................................................110
Навигация при шофиране...................................................................................110

Календар и будилник.............................................................112

Календар...............................................................................................................112
Будилник...............................................................................................................112

Поддръжка и ремонт..............................................................115

Актуализиране на устройството..........................................................................115
Приложение за резервно копиране и възстановяване.....................................116
Връщане на устройството в начално състояние...............................................118
Заключване и защита на устройството..............................................................118
Намиране на устройството ви.............................................................................121
Приложение за поддръжка..................................................................................121

4

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Рециклиране на устройството.............................................................................121

Препратка.................................................................................122

Общ преглед на иконите за статус и известие..................................................122
Общ преглед на приложенията...........................................................................123

Важна информация................................................................125

Листовка с важна информация...........................................................................125
Ограничения на услуги и функции......................................................................125
Правна информация............................................................................................125

Индекс.......................................................................................126

5

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.