Sony Xperia L - NFC

background image

NFC

Използвайте NFC (безжична връзка с малък радиус на действие), за да споделяте ваши данни с

други устройства, като например видео, снимки, адреси на интернет страници, музикални файлове

96

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

или контакти. Можете също така да използвате NFC за сканиране на етикети, които дават повече

информация за продукта или услугата, както и на етикети, които активират определени функции

на вашето устройство.
NFC е безжична технология с максимален обхват от един сантиметър, поради което устройствата,

обменящи данни, трябва да са много близо едно до друго. Преди да можете да използвате NFC,

трябва първо да включите функцията NFC и да активирате екрана на устройството.

NFC може да не е налична във всички страни и/или региони.

Включване на функцията NFC

1

От Начален екран докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > Още….

3

Маркирайте квадратчето NFC.

Зона за откриване на NFC

Местоположението на NFC зоната на откриване не е еднакво на всички устройства.
Когато споделяте данни с друго устройство с помощта на NFC, направете справка с
ръководството за потребителя на другото устройство.

Споделяне на контакт с друго устройство с помощта на NFC

1

Уверете се, че NFC функцията на двете устройства е включена и че и двата екрана са

активни.

2

За да видите контактите си, идете на вашия Начален екран, докоснете , след което

докоснете “ .

3

Докоснете контакта, който искате да споделите.

4

Задръжте вашето устройство и приемащото устройство успоредно едно до друго, така че

NFC зоните за откриване на всяко устройство се докосват. Когато устройствата се свържат,

те вибрират и издават кратък звук. Появява се миниатюра на контакта.

5

Докоснете миниатюрата, за да стартирате прехвърлянето.

6

Когато прехвърлянето приключи, контактната информация се изобразява на екрана на

приемащото устройство и се записва в него.

97

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Споделяне на музикален файл с друго устройство чрез NFC

1

Уверете се, че и двете устройства – вашето и приемащото, имат активирана NFC функция

и че и двата екрана са активни.

2

За да отворите приложението "WALKMAN™", натиснете , след това намерете и

натиснете .

3

Изберете категорията за музика и потърсете записа, който искате да споделите.

4

Натиснете записа, за да го изпълните. След това можете да натиснете , за да го спрете

временно. Прехвърлянето се извършва независимо дали записът се изпълнява, или е

спрян временно.

5

Дръжте обратните страни на вашето и на приемащото устройство опрени една в друга,

така че двете зони за откриване на NFC да се докосват. Когато устройствата се свържат, те

вибрират и издават кратък звук. Появява се миниатюра на записа.

6

Натиснете миниатюрата, за да стартирате прехвърлянето.

7

Когато прехвърлянето приключи, музикалният файл се изпълнява незабавно от

приемащото устройство. Едновременно с това, файлът се записва в приемащото

устройство.

Възможно е да не можете да копирате, изпращате или прехвърляте елементи, защитени
с авторски права.

Споделяне на снимка или видеоклип с друго устройство с помощта на NFC

1

Уверете се, че NFC функцията на двете устройства е включена и че и двата екрана са

активни.

2

За да преглеждате снимки и видео във вашето устройство, отидете в Начален екран,

докоснете , след което намерете и докоснете Албум.

3

Докоснете снимката или видеото, които искате да споделите.

4

Задръжте вашето устройство и приемащото устройство успоредно едно до друго, така че

NFC зоните за откриване да се докосват. Когато устройствата се свържат, те вибрират и

издават кратък звук. Появява се миниатюра на снимката или видеото.

5

Докоснете миниатюрата, за да стартирате прехвърлянето.

6

Когато прехвърлянето приключи, снимката или видеоклипът се изобразява на екрана на

приемащото устройство. Едновременно с това, елементът се запазва в приемащото

устройство.

Можете да използвате NFC и за да споделяте видеоклипове от приложението "Филми".

Споделяне на уеб адрес с друго устройство с помощта на NFC

1

Уверете се, че NFC функцията на двете устройства е включена и че и двата екрана са

активни.

2

От Начален екран, докоснете .

3

За да отворите уеб браузър, намерете и докоснете “ .

4

Заредете уеб страницата, която искате да споделите.

5

Задръжте вашето устройство и приемащото устройство успоредно едно до друго, така че

NFC зоните за откриване да се докосват. Когато устройствата се свържат, те вибрират и

издават кратък звук. Появява се миниатюра на уеб страницата.

6

Докоснете миниатюрата, за да стартирате прехвърлянето.

7

Когато прехвърлянето приключи, уеб страницата се изобразява на екрана на приемащото

устройство.

Сканиране на NFC етикети

Телефонът ви може да сканира различни видове NFC етикети. Например, той може да сканира

вградени етикети на постер, на реклама на билборд или до продукт в магазин за продажби на

дребно. Можете да получавате допълнителна информация на телефонния си номер, например

уеб адреси.

Сканиране на NFC етикет

1

Уверете се, че NFC функцията на устройството е включена и че екранът е активен.

2

Поставете устройството си над етикета, така че NFC зоната на откриване да го докосва.

Устройството ви сканира етикета и показва полученото съдържание. Докоснете

съдържанието на етикета, за да го отворите.

3

Докоснете етикета, за да го отворите.

98

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Свързване с NFC съвместимо устройство

Можете да свържете устройството си с друго NFC съвместимо устройство, произведено от Sony,

като например високоговорител или слушалки. Когато установявате такъв вид връзка, потърсете

повече информация в ръководството за потребителя на съвместимото устройство.

За да се осъществи връзката, трябва да активирате Wi-Fi® или Bluetooth™ на двете
устройства.