Sony Xperia L - Безжична технология Bluetooth™‎

background image

Безжична технология Bluetooth™

Използвайте функцията Bluetooth™ за изпращане на файлове до други устройства, съвместими с

Bluetooth™, или за свързване с аксесоари, използващи "свободни ръце". Включете функцията

Bluetooth™ в устройството и създайте безжични връзки с други устройства, съвместими с

Bluetooth™, като например компютри, аксесоари за свободни ръце и телефони. Bluetooth™

връзките функционират по-добре в радиус от 10 метра (33 фута) и при липса на плътни обекти

между устройствата. В някои случаи трябва ръчно да сдвоите устройството си с други Bluetooth™

устройства.

Оперативната съвместимост при различни Bluetooth™ устройства може да не е една и
съща.

Включване на функцията Bluetooth™ и извеждане на устройството

1

От Начален екран докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки.

3

Докоснете превключвателя до Bluetooth, за да включите функцията Bluetooth™.

4

Докоснете Bluetooth. Ще се появи устройството ви и списък с наличните Bluetooth™

устройства.

5

Докоснете името на устройството, за да го направите откриваемо за други Bluetooth™

устройства.

Регулиране на времето за видимост на устройството към други Bluetooth™
устройства

1

От Начален екран докоснете .

2

Намерете и докоснетеНастройки > Bluetooth.

3

Натиснете и изберете Време изчакв. видимост.

4

Изберете опция.

Поставяне на име на устройството

Можете да дадете име на устройството си. Това име се показва на другите устройства, след като

включите функцията Bluetooth™ и зададете устройството ви да е видимо.

Задаване на име на устройството

1

Уверете се, че функцията Bluetooth™ е включена.

2

От Начален екран докоснете .

3

Намерете и докоснетеНастройки > Bluetooth.

4

Натиснете и изберете Преимен. на телефона.

5

Въведете име за вашето устройство.

6

Докоснете Преименуване.

Сдвояване с друго Bluetooth™ устройство

Когато сдвоявате устройството си с друго устройство, можете например да го свържете с

Bluetooth™ слушалки с микрофон или Bluetooth™ комплект за кола и да ги използвате за

разговори.
След като сдвоите устройството си с Bluetooth™ устройството, вашето устройство запомня тази

връзка. При сдвояването на устройството с Bluetooth™ устройство може да е необходимо да

въведете парола. Устройството ви автоматично ще опита да се свърже със стандартния код за

достъп 0000. Ако кодът не бъде приет, вижте документацията на Bluetooth™ устройството относно

кода за достъп до устройството. При следващото сдвояване с Bluetooth™ устройството няма да се

налага отново да въвеждате паролата.

99

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Някои Bluetooth™ устройства, като например Bluetooth™ слушалките с микрофон, изискват както

да сдвоите, така и да се свържете с другото устройство.
Можете да сдвоите устройството си с няколко Bluetooth™ устройства, но можете да се свържете

само с един Bluetooth™ профил в даден момент.

Свързване на устройството ви с друго Bluetooth™ устройство

1

Уверете се, че устройството, с което искате да сдвоите вашето устройство, е с активирана

функция Bluetooth™ и е видимо за други Bluetooth™ устройства.

2

От Начален екран докоснете .

3

Намерете и докоснетеНастройки > Bluetooth. Всички налични Bluetooth™ устройства

се появяват в списък.

4

Докоснете Bluetooth™ устройството, което искате да сдвоите с вашето устройство.

5

Въведете код за достъп, ако се изисква, или въведете един и същ код за достъп в двете

устройства. Вашето устройство и Bluetooth™ устройството са сдвоени.

Свързване на телефона с друго Bluetooth™ устройство

1

Ако се свързвате към Bluetooth устройство, което изисква предварително да сдвоите

устройството преди свързване, следвайте съответните стъпки, за да сдвоите вашето

устройство с това устройство.

2

От Начален екран докоснете .

3

Намерете и докоснетеНастройки > Bluetooth.

4

Докоснете Bluetooth™ устройството, с което искате да свържете устройството.

Премахване на сдвояването с Bluetooth

®

устройство

1

Плъзнете надолу лентата на състоянието, след което натиснете .

2

Намерете и докоснете Bluetooth.

3

Под Сдвоени устройства, докоснете до името на устройството, чието сдвояване

искате да премахнете.

4

Докоснете Премахване на сдвояването.

Изпращане и получаване на съдържание с използване на
технологията Bluetooth™

Споделяне на съдържание с други съвместими с Bluetooth™ устройства, като например телефони

или компютри. Можете да изпращате и получавате няколко вида съдържание чрез функцията

Bluetooth™, като например:

Снимки и видеозаписи

Музикални и други аудио файлове

Контакти

Уеб страници

Изпращане на елементи чрез Bluetooth

®

1

Получаващо устройство: Уверете се, че функцията Bluetooth

®

е включена и

устройството е видимо за другите Bluetooth

®

устройства.

2

Изпращащо устройство: Отворете приложението, съдържащо елемента, който

искате да изпратите, и превъртете до елемента.

3

В зависимост от приложението и обекта, който искате да изпратите, може да се наложи,

например, да докоснете и задържите пръста си върху обекта, да го отворите и да

натиснете . Може да съществуват и други начини за изпращане на елемента.

4

Изберете Bluetooth.

5

Включете Bluetooth

®

, ако бъдете подканени да направите това.

6

Докоснете името на получаващото устройство.

7

Получаващо устройство: Ако се появи подкана, приемете връзката.

8

Изпращащо устройство: Ако се появи подкана, потвърдете прехвърлянето към

получаващото устройство.

9

Получаващо устройство: Приемете входящия елемент.

100

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Получаване на елементи чрез Bluetooth™

1

Уверете се, че Bluetooth™ функцията е включена и видима за другите Bluetooth™

устройства.

2

Сега изпращащото устройство започва да изпраща данни към устройството ви.

3

Когато получите подкана, въведете еднакъв код за достъп в двете устройства, или

потвърдете предложения код за достъп.

4

Когато на устройството се появи известие за входящ файл, плъзнете лентата на

състоянието надолу и докоснете известието, за да приемете прехвърлянето на файла.

5

Докоснете Приеми, за да стартира прехвърлянето на файла.

6

За да видите състоянието на прехвърлянето, плъзнете лентата на състоянието надолу.

7

За да отворите получения елемент, изтеглете лентата за състоянието надолу и докоснете

съответното уведомяване.

Показване на файлове, които сте получили чрез Bluetooth™

1

В Начален екран натиснете .

2

Открийте и натиснете Настройки > Bluetooth.

3

Натиснете , след което изберете Показв. на получ. файлове.