Sony Xperia L - Приложение за резервно копиране и възстановяване

background image

Приложение за резервно копиране и възстановяване

Използвайте приложението за резервно копиране и възстановяване, за да създавате резервни

копия на съдържанието в карта с памет или в USB устройство за съхранение на данни. Такива

архиви могат да се използват за възстановяване на съдържанието и някои настройки, когато

вашите данни се изгубят или изтрият.

Типове съдържание, което може да архивирате

Използвайте приложението за резервно копиране и възстановяване, за да направите резервно

копие на следните видове данни:

Показалци

Регистър на повикванията

Контакти

Приложения, изтеглени от Google Play™

Мултимедийни съобщения

Системни настройки (като аларми, сила на звука на алармата, формат за дата/час и езикови

настройки)

Текстови съобщения

Не е нужно да правите резервно копие на музикални файлове и снимки или
видеоклипове, направени с камерата. Те се архивират автоматично в картата с памет на
устройството.

Възможно е да бъдете таксувани допълнително за пренос на данни, когато
възстановявате приложения от Google Play™.

Подготовка за използване на приложението за резервно копиране
и възстановяване

Преди архивиране на съдържанието, можете да изберете мястото за запис на резервното копие и

видовете данни, които искате да архивирате.

116

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Избор на място за резервното копие

1

От Начален екран, докоснете .

2

Намерете и докоснете Рез. коп. и възстан..

3

Докоснете Създай резервно копие.

4

Докоснете лентата под Място за съхранение на данни.

5

Изберете мястото, на което искате да създадете резервно копие на съдържанието.

Избор на видове данни за резервно копиране

1

От Начален екран, докоснете .

2

Намерете и докоснете Рез. коп. и възстан..

3

Докоснете Създай резервно копие.

4

Изберете видовете данни за резервно копиране.

Създаване на резервно копие на съдържанието

1

От Начален екран, докоснете .

2

Намерете и докоснете Рез. коп. и възстан..

3

Докоснете Създай резервно копие, след което докоснете Създ. рез. копие
сега
.

Възстановяване на архивирано съдържание с помощта на
приложението за резервно копиране и възстановяване

При възстановяване на архивирано съдържание е необходимо да изберете архивен запис, от

който то ще бъде възстановено. Ако сте правили резервни копия няколко пъти, е възможно да

имате няколко архивни записи. След като изберете архивен запис, ще можете да изберете

видовете данни, които искате да възстановите.

Възстановяване на съдържание от архивен запис

1

От Начален екран докоснете .

2

Намерете и докоснете Рез. коп. и възстан..

3

Докоснете Възстанови.

4

Изберете записа, който искате да възстановите, след което докоснете Възстанови
сега
.

Не забравяйте, че всички промени на данните и настройките, които направите след
създаване на резервно копие, ще бъдат изтрити по време на процедурата по
възстановяване.

Управление на архивните записи

Можете да изтривате или да преименувате архивни записи, направени с помощта на функцията за

архивиране и възстановяване.

Преименуване на архивен запис

1

В Начален екран докоснете .

2

Намерете и докоснете Рез. коп. и възстан..

3

Натиснете , след което докоснете Управление архивни зап..

4

Изберете архивния запис, който искате да преименувате.

5

Докоснете .

6

Въведете новото име и докоснете Преименувай.

Изтриване на архивни записи

1

В Начален екран докоснете .

2

Намерете и докоснете Рез. коп. и възстан..

3

Натиснете , след което докоснете Управление архивни зап..

4

Изберете архивния запис, който искате да изтриете, или докоснете , ако искате да

изтриете всички записи.

5

Докоснете > Изтрий.

117

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.