Sony Xperia L - Индекс

background image

Индекс

A

Android Market™ - виж Google Play™ ...................38
Android™ ...................................................................7

F

Facebook™

"Харесване" на песен във Facebook™ .........61
Xperia™ с Facebook .....................................107
синхронизиране ...........................................107

FM радио

избиране на канал .........................................66
предпочитани .................................................67

G

Gmail™ ....................................................................54
Google Latitude™ ..................................................110
Google Play™ .........................................................38
Google Карти™ .....................................................110
GPS .......................................................................109

H

Hangouts™ ..............................................................53

M

Music Unlimited™ ..............................................63, 65

P

PUK .......................................................................118

S

SIM карта ..............................................................118

експортиране на контактите в .......................50
импортиране на контакти от .........................46
поставяне .........................................................9

Smart Connect .......................................................104
SOS - Вж. спешни номера .....................................40

T

TrackID™ технология .............................................64

U

USB връзка ...........................................................101

V

Video Unlimited .......................................................89

W

Wi-Fi® ......................................................................92

А

автопортрет ............................................................69
акаунти ....................................................................10

Exchange Active Sync® ..................................10
Facebook™ .....................................................11
Google™ .........................................................10

актуализиране на устройството ..........................115
аларма ..................................................................112
Албум ......................................................................80

Моите албуми ................................................83
разглеждане ...................................................83
разглеждане на онлайн снимки ....................84
размер на миниатюра ....................................80
слайдшоу SensMe™ ......................................81

"Албум" ...................................................................80
анализиране

снимки .............................................................82

анимиран фон ........................................................20
архивиране

контакти ..........................................................50

аудио .......................................................................60

изпълнение ...............................................59, 60
регулиране силата на звука ..........................59

аудио съдържание

сродно съдържание .......................................58

Б

батерия ...................................................................12
Безжична технология Bluetooth™ .........................99
безжични мрежи ...................................................109

В

вибрация .........................................................31, 112
видео чат ................................................................53
видеозаписи

регулиране силата на звука ..........................81

видеокамера ..............................................69, 75, 76

запис на видеоклипове ..................................75
настройки .......................................................76

видеоклипове

бързо превъртане напред и назад ...............81
временно спиране .........................................81
възпроизвеждане ...........................................81
запис ...............................................................75
избиране .........................................................82
прехвърляне в/от компютър ...................58, 88
разглеждане .......................................75, 80, 82

визитни картички

изпращане ......................................................49

включване .................................................................9
включване на захранването ....................................9
време в режим готовност

измерване ......................................................14

възстановяване на фабричните настройки .......118

Г

Географска ширина .............................................110
главни букви ...........................................................25
гласова поща ..........................................................42
гласово въвеждане ................................................29
графични обекти ....................................................18

Д

дата .........................................................................30
дублиране на екрана ...........................................103

Е

език .........................................................................32

писане .............................................................29

еквалайзер .............................................................62
екран .......................................................................31

гаранция .........................................................15
комбинация за отключване на екрана .......118
напукано .........................................................15
стъкло .............................................................15

екранна клавиатура ...............................................25
електронна поща ...................................................54

Ж

жестово въвеждане ...............................................27

З

завъртане

снимки .............................................................81

задействане на затвора от усмивка .....................71
заден капак

премахване ......................................................8
прикрепяне .......................................................9

заключване

активиране на екрана ....................................10

126

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

заключване на екрана ...................................10

закупуване

музика .......................................................63, 64

запис на видео .......................................................69
запис на видеоклипове ..........................................69

с използване на клавиша за камера ............75

зареждане ..............................................................12
заснемане на снимки .............................................69

използване на задействане на затвора от
усмивка ...........................................................71
използване на разпознаване на усмивка .....71

защитно пластмасово фолио ................................15
звук на радио ..........................................................67

И

известие ................................................................122

настройка .......................................................24
осветление .....................................................23
панел ........................................................23, 24
тон на звънене ...............................................31

изключване ...............................................................9
изключване на захранването ..................................9
използване на еквалайзер ....................................62
изпращане

визитни картички ............................................49
изпращане на съдържание чрез
Bluetooth™ ....................................................100
контакти ..........................................................49
музика .............................................................61

изпълнение

музика .......................................................59, 60

изрязване

снимки .............................................................83

изтегляне

Настройки за интернет ..................................34

изтриване ...............................................................60

музика .......................................................63, 65
на аларма .....................................................112
песни ...............................................................60
снимки и видеоклипове .................................82

икони .....................................................................122

в камерата ......................................................76

имейл ......................................................................54

повече от един профил .................................54

именуване

лица ................................................................82

импортиране на контакти от SIM картата ............46
интерактивна настройка ........................................10
Интернет

настройки .......................................................34
уеб браузър ....................................................90

К

календар ...............................................................112

създаване на събитие .................................112

камера .........................................................69, 71, 76

автопортрети ..................................................70
видео ..............................................................75
гледане на видеоклипове .............................75
екран ...............................................................69
задействане на затвора от усмивка .............71
запис на видеоклипове ..................................75
заснемане на снимки .....................................71
затваряне .......................................................69
използване на светкавицата .........................70
икони ...............................................................76
контроли .........................................................69
мащабиране ...................................................70
настройки .................................................71, 76
откриване на лица .........................................70
поставяне на геоетикети ...............................71

правене на снимки ...................................69, 70
преглед ...........................................................69
разглеждане на снимки .................................70
разпознаване на усмивка ..............................71

Канали SensMe™ ...................................................60
карта с памет

поставяне .........................................................9

Карти .............................................................109, 110
клавиатура ..............................................................25

настройки .......................................................29

клавиши ..................................................................12
контакти ..................................................................45

архивиране .....................................................50
групи ...............................................................49
използване на снимка с .................................81
изпращане ......................................................49
импортиране от SIM карта ............................46
картини ...........................................................48
копиране .........................................................50
обединяване на информация за контакт .....48
предпочитан ...................................................48
прехвърляне .............................................45, 46
споделяне .......................................................49

конферентни разговори .........................................42

Л

лица

именуване ......................................................82
редактиране ...................................................82

лични данни ............................................................45

М

мащабиране ...........................................................70

снимки .............................................................80

местонахождение ................................................109
местоположение ............................................71, 109
метод за въвеждане на текст ...............................25
музика .....................................................................33

бързи клавиши ...............................................60
Визуализатор .................................................62
закупуване ................................................63, 64
използване на слушалки с микрофон ..........34
изпращане ......................................................61
изпълнение ...............................................59, 60
изтегляне на информация за музика ...........60
изтриване .................................................63, 65
Моите списъци за изпълнение .....................61
показване на информация за
изпълнителя .............................................63, 64
прехвърляне в/от компютър .........................58
прехвърляне към устройството ....................58
регулиране силата на звука ..........................59
споделяне .................................................63, 64
търсене с TrackID™ .................................62, 64

Музика от приятели ...............................................61
музикални услуги ...................................................64
Мултимедийни съобщения (MMS)

настройки .......................................................34

Н

намиране на устройството ви .............................121
настройка

ниво на наситеност ........................................83
светлинно .......................................................83

настройка на акаунт в Google™ ...........................55
настройки

MMS ................................................................34
бързи настройки ............................................23
видеокамера ..................................................76
използване на данни .....................................35
Интернет .........................................................34
камера ......................................................71, 76

127

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

повикване .......................................................43
съобщения .....................................................34
фотоапарат ....................................................71

Начален екран .......................................................17

персонализиране ...........................................19

незабавни съобщения ...........................................53
номера за спешни повиквания ..............................40

О

обаждания

пропуснати .....................................................41
регистър .........................................................41

опции за маркиране ...............................................15
откриване на лица .................................................70

П

ПИН .......................................................................118
повиквания .......................................................40, 44

блокиране .......................................................43
много ...............................................................42
настройки .......................................................43
отказване ........................................................43
пренасочване .................................................43
прехвърляне ...................................................43
спешни ............................................................40
чакащо ............................................................42

поддръжка ............................................................115
Полетен режим - Вижте "Самолетен режим" ......32
получаване на съдържание през Bluetooth™ ....100
поставяне на геоетикети

на снимки ........................................................71

правене на снимки .................................................69

автопортрети ..................................................70
с използване на клавиша за камера ............69
с технология за разпознаване на лица ........70
чрез докосване ...............................................69

предварително зададени

записване на радио канали като ..................67
премахване на радио канал от .....................67

предна камера .......................................................69
предпочитани

записване на радио канали като ..................67
премахване на радио канал от .....................67

преоразмеряване

снимки .............................................................83

препоръчване на музикални произведения ........61
препоръчване на снимки и видеоклипове ...........84
прехвърляне

контакти ....................................................45, 46

прилагане

разширени настройки ....................................83
специални ефекти .........................................83

приложение "WALKMAN"

добавяне на песни към списъци за
изпълнение .....................................................61
използване на еквалайзер ............................62
изтриване на песни ........................................60
намаляване ....................................................59
списъци за изпълнение .................................60
създаване на списъци за изпълнение .........61

Приложение "WALKMAN"

използване на еквалайзер ............................62

Приложение за навигация ...................................110
Приложение за поддръжка .................................121
приложения

екран ...............................................................20
общ преглед .................................................123
подреждане ....................................................22
сортиране .......................................................22

приспособления

преоразмеряване ...........................................19

прозорец за наскоро използвани приложения ....21

Р

радио ......................................................................66

визуализатор ..................................................66
избиране на канал .........................................66
моно звук ........................................................67
отваряне .........................................................66
предпочитани .................................................67
преминаване между канали ..........................66
радиодиапазон ...............................................66
слушане през високоговорителя ..................67
стерео звук .....................................................67
търсене на канали .........................................67

разглеждане

видеоклипове .................................................87
видеоклипове, записани с помощта на
камерата .........................................................75
снимки .............................................................70
филми .............................................................87

разпознаване на глас ............................................29
разпознаване на усмивка ......................................71
разширения ............................................................17
регулиране силата на звука ..................................59
редактиране

лица ................................................................82
снимки .......................................................82, 83

режим STAMINA

смяна на настройки .......................................14

резервно копиране

контакти ........................................................116
съдържание ..................................................116

ремонт ..................................................................115
ремонт на телефона ............................................115
рециклиране на устройството .............................121

С

Самолетен режим ..................................................32
светкавица

използване при правене на снимки ..............70

свързване ...............................................................91
сила на звука

бутон ...............................................................30
регулиране за видеоклипове ........................81

символи ..................................................................25
синхронизиране ...................................................106

Facebook™ контакти, календар, снимки ....107
Контакти, календар, имейл в Google™ ......106
с Microsoft® Exchange .................................106

Синхронизиране с Google™ ................................106
синхронизиране с Microsoft® Exchange .............106
сканиране на баркодовете ..................................103
скрийншот ...............................................................20
слайдшоу ................................................................80
служебна поща, календар и контакти ................106
слушалки (с микрофон) .........................................33
слушалки с микрофон

използване .....................................................34

сменящ се фон .......................................................20
снимки .....................................................................81

анализиране ...................................................82
добавяне на географската позиция .............71
добавяне на геоетикет ..................................85
завъртане .......................................................81
заснемане ...........................................69, 70, 71
избиране .........................................................82
използване като картина на контакт ............81
използване като фон .....................................81
изрязване .......................................................83
изтриване .......................................................82
мащабиране ...................................................80

128

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

прехвърляне в/от компютър .........................58
програма за разглеждане на снимки ............80
разглеждане .......................................70, 80, 82
разглеждане върху карта ..............................84
разглеждане на същото местонахождение . 71
редактиране .............................................82, 83
свързване с контакт .......................................48
слайдшоу ........................................................80
слайдшоу SensMe™ ......................................81
споделяне .......................................................81

списъци за изпълнение .........................................60

добавяне на песен .........................................61
изпълняване на вашата ................................61
изтриване .......................................................61
премахване на песни .....................................61
създаване .......................................................61

споделяне

музика .......................................................63, 64
снимки и видеоклипове .................................81

споделяне на интернет връзка

USB споделяне на интернет връзка .............92
с Xperia Link™ ................................................92

събития

календар .......................................................112

съобщения

настройки .......................................................34

състояние .............................................................122

лента ...............................................................23

Т

телефония - Вж.повиквания ..................................40
Телефонна клавиатура ...................................25, 27
теми ........................................................................20
технология TrackID™

закупуване на запис ................................63, 64
използване на резултати ..............................64
изтриване на запис ..................................63, 65
показване на информация за
изпълнителя .............................................63, 64
разглеждане на класации .................62, 63, 64
споделяне на запис .................................63, 64
търсене на информация за запис ..........62, 64

Технология TrackID™

използвана при FM радио .............................68
отваряне .........................................................64

тих режим ...............................................................30
тон за звънене .....................................................112
трафик на данни ....................................................35
търсене

информация за запис ....................................64

търсене на

музика с TrackID™ ...................................62, 64

У

уеб браузър ............................................................90
управление на времето .......................................112
Управление не LCD подсветката .........................31
упътвания за шофьори ........................................110
услуга телефонен секретар ..................................42
услуги ......................................................................10
устройство

актуализиране ..............................................115
батерия ...........................................................13
производителност ..........................................13

Ф

фиксирано набиране .............................................44
Филми

изчистване на информация за видео ..........89
настройки .......................................................88

фон ..........................................................................20

използване на снимка като ...........................81

фотоапарат ......................................................69, 71

настройки .......................................................71

функция за околен звук .........................................62

Х

"Харесване" на видео във Facebook™ ................84
"Харесване" на песен във Facebook™ .................61
"Харесване" на снимка във Facebook™ ...............84

Ч

час

формат ...........................................................30

чат ...........................................................................53

Я

яркост ......................................................................31

регулиране .....................................................31

129

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.