Sony Xperia L - Контрол върху използването на данни

background image

Контрол върху използването на данни

Можете да следите количеството данни, прехвърляни към и от вашето устройство чрез мобилни

мрежи или Wi-Fi ® връзка, за даден период. Можете, например, да настроите лимит за

количеството данни, използвани от отделните приложения. Можете да зададете предупреждения

за използването на данни за данните, предавани през мобилните мрежи, както и ограничения за

избягване на допълнителни такси.

Коригирането на настройките за използване на данни може да ви помогне да оказвате по-
голям контрол над използването на данни, но не може да гарантира предотвратяване на
допълнителни такси.

Получаване на достъп до настройките за използване на данни

1

В Начален екран натиснете .

2

Открийте и докоснете Настройки > Използване на данни.

Активиране или деактивиране на трафика на данни

1

В Начален екран докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > Използване на данни.

3

Докоснете превключвателя до Трафик на моб. данни, за да включите или съответно

изключите трафика на данни.

Можете също така да включите или изключите преноса на данни чрез поставяне или
премахване на отметка в квадратчето Трафик на мобилни данни под Настройки >
Още… > Мобилни мрежи.

Настройка на предупреждение за използване на данни

1

Уверете се, че преносът на данни е включен.

2

Плъзнете надолу лентата на състоянието, след което докоснете .

3

Намерете и докоснете Използване на данни.

4

За да зададете нивото на предупреждение, плъзнете линията за предупреждение до

желаната стойност. Ще получите предупредително съобщение, когато количеството на

преноса на данни се приближи до нивото, което сте задали.

Настройка на лимит за използване на данни

1

Уверете се, че преносът на данни е включен.

2

Плъзнете надолу лентата на състоянието, след което докоснете .

3

Намерете и докоснете Използване на данни.

4

Маркирайте квадратчетоЗадаване лимит на моб. данни, ако не е маркирано, след

което докоснете OK.

5

За да зададете лимита за пренос на данни, плъзнете съответната линия до желаната

стойност.

Когато използването на данни приближи зададения лимит, преносът на данни към
вашето устройство ще бъде автоматично преустановен.

35

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Контролиране на използването на данни от различните приложения

1

В Начален екран докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > Използване на данни.

3

Намерете и докоснете желаното приложение.

4

Сложете отметка в квадратчето Ограничаване на данните на заден план.

5

За достъп до още специфични настройки за приложението, докоснете Преглед на
настройките за приложения
и направете желаните промени.

Специфичните настройки за едно приложение може не винаги да са достъпни.

Работата на отделните приложения може да бъде засегната, ако промените съответните
настройки за пренос на данни.

Преглед на данни, прехвърлени чрез Wi-Fi®

1

От Начален екран, докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > Използване на данни.

3

Докоснете , след което сложете отметка в квадратчето Показв. на изп. на Wi-Fi, ако

няма такава.

4

Докоснете раздела Wi-Fi данни.