Sony Xperia L - Правна информация

background image

Правна информация

Sony C2105/C2104/

Настоящото ръководство за потребителя е публикувано от Sony Mobile Communications AB или местна дъщерна компания без

каквито и да е гаранции. Подобрения и промени на това ръководство за потребителя, предизвикани от печатни грешки,

неточности на текущата информация или усъвършенстване на програмите и/или оборудването, могат да се извършват от Sony

Mobile Communications AB по всяко време и без предизвестие. Такива промени обаче ще бъдат включвани в новите издания на

това ръководство.
© Sony Mobile Communications AB, 2013.
Всички права запазени.
Вашият мобилен телефон има способността да изтегля, съхранява и препраща допълнително съдържание, като например

тонове за звънене. Използването на такова съдържание може да е ограничено или забранено от правата на трети лица,

включително, но не само, по силата на приложимото законодателство за авторско право. Вие, а не Sony, носите пълна

отговорност за допълнителното съдържание, което изтегляте или препращате от мобилния си телефон. Преди употребата на

каквото и да било допълнително съдържание се уверете, че то е надлежно лицензирано или разрешено по друг начин. Sony не

гарантира точността, целостта или качеството на каквото и да било допълнително съдържание или съдържание от трети лица.

Sony при никакви обстоятелства не носи каквато и да било отговорност за допълнително съдържание или друго съдържание на

трети страни, което би било използвано по неподходящ от вас начин.
В настоящото ръководство на потребителя е възможно да се упоменават услуги или приложения, предоставяни от трети

страни. Употребата на такива програми или услуги може да изисква отделна регистрация към друг доставчик и може да

подлежи на допълнителни условия за използване. За приложения, които са достъпни на или през уеб сайт на трети лица,

прегледайте предварително условията за използване и приложимите правила за поверителност. Sony не гарантира

наличността или работата на каквито и да било уеб сайтове или предлагани услуги на трети лица.
Извадете батерията, за да видите нормативна информация, като например CE маркировката.
Всички упоменати в този документ имена на продукти и фирми са търговски марки или запазени търговски марки на

съответните им притежатели. Всички права, които не са специално дадени тук, са запазени. Всички останали търговски марки

са собственост на съответните им притежатели.
Посетете www.sonymobile.com за допълнителна информация.
Всички илюстрации са единствено с примерна цел и е възможно да не отговарят изцяло на действителния телефон.
Този продукт е защитен от конкретни права за интелектуална собственост на Microsoft. Използването или разпространението на

такава технология извън този продукт е забранена, без наличието на лиценз от Microsoft.
Собствениците на съдържание използват технология за защита на цифровите права на Windows Media (WMDRM), за да

предпазят своята интелектуална собственост, включително и авторските си права. Това устройство използва WMDRM софтуер

за достъп до съдържание, защитено чрез WMDRM. Ако WMDRM софтуерът не успее да защити съдържанието, собствениците

на съдържание имат право да поискат от Microsoft да обяви за недействителна способността на софтуера да използва

технологията WMDRM за изпълнение или копиране на защитеното съдържание. Подобна мярка не засяга незащитеното

съдържание. Когато изтегляте лицензи за защитено съдържание, вие се съгласявате, че към тях може да има включен списък

за анулирани лицензи от Microsoft. Собствениците на съдържание могат да изискат от вас да надстроите технологията WMDRM

за достъп до тяхното съдържание. Ако откажете да направите надстройката, няма да имате достъп до съдържанието, за което

тя е необходима.
Този продукт е лицензиран с общи лицензи за MPEG-4 визуални и AVC патенти за лична и нетърговска употреба от краен

потребител с цел (i) кодиране на видео в съответствие с визуалния стандарт MPEG-4 ("MPEG-4 видео") и стандарта AVC ("AVC

видео") и/или (ii) декодиране на MPEG4 или AVC видео, което е било кодирано от потребител за лична и нетърговска цел и/или

което е получено от доставчик на видео съдържание, лицензиран от MPEG LA да предлага MPEG-4 видео и/или AVC видео. Не

се предоставя лиценз, нито следва да се подразбира такъв, за каквито и да е други цели. Допълнителна информация,

включително такава, отнасяща се за промоционална, вътрешна и търговска употреба и лицензиране, може да бъде получена от

MPEG LA, L.L.C. Вж. http://www.mpegla.com. Технологията за декодиране на MPEG Layer-3 аудио е лицензирана от Fraunhofer

IIS и Thomson.

125

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.