Sony Xperia L - Ограничения на услуги и функции

background image

Ограничения на услуги и функции

Някои от описаните в това ръководство на потребителя услуги и функции, не се
поддържат във всички държави/региони или от всички мрежи и/или оператори във всички
зони. Това се отнася, без ограничение, за международния номер за спешни повиквания
112. Свържете се с вашия оператор или доставчик, за да разберете дали дадена услуга
или функция се предлага, както и дали се начисляват допълнителни такси за достъп или
ползване.

При използването на някои от функциите и приложенията, описани в това ръководство, може да е

необходим достъп до интернет. Възможно е да се начислят такси за пренос на данни при

свързване на телефона с интернет. За повече информация се свържете с доставчика на

безжичната услуга.