Sony Xperia L - Редактиране на снимки с приложението "Редактор на снимки"

background image

Редактиране на снимки с приложението "Редактор на
снимки"

Можете да редактирате и да прилагате ефекти към оригиналните снимки, заснети с вашата

камера. Можете например да промените светлинните ефекти. След като запишете редактираната

снимка, оригиналната, непроменена версия на снимката остава в устройството ви.

Редактиране на снимка

Докато разглеждате дадена снимка, натиснете екрана, за да се покажат лентите с

инструменти, след което натиснете

.

82

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Изрязване на снимка

1

Докато разглеждате дадена снимка, натиснете екрана, за да се покажат лентите с

инструменти, след което натиснете

.

2

Ако бъдете подканени, изберете Редактор на снимки > Само веднъж.

3

Натиснете > Изрязване.

4

Натиснете , за да изберете опция.

5

За да регулирате рамката за изрязване, докоснете и задръжте края й. Когато

квадратчетата в краищата изчезнат, плъзнете навътре или навън, за да преоразмерите

рамката.

6

За да преоразмерите едновременно всички страни на рамката за изрязване, докоснете и

задръжте някой от четирите ъгъла, докато квадратчетата в краищата изчезнат, след което

изтеглете съответно ъгъла.

7

За да преместите рамката за изрязване в друга част на снимката, докоснете и задръжте

вътрешната част на рамката, след което я плъзнете до желаното място.

8

Натиснете Приложи изрязване.

9

За да запишете копие на току-що изрязаната снимка, натиснете Записване.

Прилагане на специални ефекти към снимка

1

Докато разглеждате дадена снимка, натиснете екрана, за да се покажат лентите с

инструменти, след което натиснете

.

2

Ако бъдете подканени, изберете Редактор на снимки > Само веднъж.

3

Натиснете , след което изберете опция.

4

За да запишете копие на редактираната снимка, натиснете Записване.

Подобряване на снимка чрез разширените настройки

1

Докато разглеждате дадена снимка, натиснете екрана, за да се покажат лентите с

инструменти, след което натиснете

.

2

Ако бъдете подканени, изберете Редактор на снимки > Само веднъж.

3

Натиснете , след което изберете опция.

4

За да запишете копие на редактираната снимка, натиснете Записване.

Регулиране на настройките за светлина на снимка

1

Докато разглеждате дадена снимка, натиснете екрана, за да се покажат лентите с

инструменти, след което натиснете

.

2

Ако бъдете подканени, изберете Редактор на снимки > Само веднъж.

3

Натиснете , след което изберете опция.

4

За да запишете копие на редактираната снимка, натиснете Записване.

Настройване на нивото на наситеност на цветовете в снимка

1

Докато разглеждате дадена снимка, натиснете екрана, за да се покажат лентите с

инструменти, след което натиснете

.

2

Ако бъдете подканени, изберете Редактор на снимки > Само веднъж.

3

Натиснете , след което изберете опция.

4

За да запишете копие на редактираната снимка, натиснете Записване.