Sony Xperia L - الكاميرا

background image

ةيمامألا

ةيفيك

حتف

اريماكلا

امدنع

نوكت

ةشاشلا

،ةطشن

طغضا

عم

رارمتسالا

ىلع

حاتفم